Ongoing Projects: Karabakh: Մենք ենք մեր լեռները: NKR_005

School - Kovsakan, Nagorno-Karabakh

School - Kovsakan, Nagorno-Karabakh